Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини

Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“В рамките на 12 месеца /от 02.04.2021 г./ на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставяни следните услуги в домашна среда:Социална услуга „Домашен помощник“Услугата включва: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване...

Прием на документи за заемане на длъжност „Домашен помощник” по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“  по Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран  по  процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г,Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“  по Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран  по  процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г,ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИза заемане на длъжност „Домашен помощник” с Код по НКПД: 5322-1002;Информация за длъжността: Домашните помощници ще предоставят  почасови мобилни социални услуги по домовете на следните категории граждани: Лица с трайни увреждания;  Възрастни хора над 65...

„Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0051, „Патронажна грижа + в община Дългопол“ по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 138 284.49 лв., от които 117 541.82 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 20 742.67 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира от датата на подписване на Административния договор.Целта на проекта е да се...

Община Дългопол проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис”
21.12.2020
На 15 декември в гр. Дългопол се проведе международна онлайн конференция „Социалното включване-успешни практики” по проект „Интегриран социален офис” по договор № BG05M9OP001-4.003-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проекта е община Озило, Сардиния, Италия. В работата на конференцията се включиха 63 участника от община Дългопол, общините Аксаково, Аврен, Белослав, Бяла, Смядово и представители на партньорите. Конференцията бе открита от кмета на община Дългопол г-н Георги Георгиев, който изтъкна доброто партьорство с община Озило, благодари за показаните ни там, при работното посещение, добри практики за интегрирани социални услуги и социално включване на уязвими групи и съжалението, че поради усложнената обстановка...

ДЕСЕТКИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАХА ОТ ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА В ДЪЛГОПОЛ
19.11.2020

В община Дългопол продължава успешно да работи социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Граждани, възползвали се от услугите на служителите ангажирани по проекта са вече над 90 потребители. С „Патронажна грижа- Компонент 3“ се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19!

Служителите ни обслужват и оказват подкрепа на:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
  • лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност...

Наръчник „Социалното включване-успешни практики“
02.11.2020
Наръчник „Социалното включване-успешни практики“ е създаден в изпълнение на проект „Интегриран социален офис““, договор № BG05M09OP001-4.003-0006-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проекта е насочен към изграждане на административен капацитет на служителите в община Дългопол чрез въвеждане на социалната иновация „Интегриран социален офис“, изучаване добри практики на интегрирани социални услуги, както и добри практики за възстановяване на социалната активност на хора с нарушено ментално здраве от държави членки на Европейския съюз, изграждането на специфични умения за партньорство чрез работните посещения в други европейски държави, провеждането на международна конференция „Социалното включване-успешни практики“, както и включване на партньори в създадени партньорски мрежи...