Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
11.Асистентска подкрепа

През 2021 г. в община Дългопол се разкрива нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 48 лица от 30 асистенти. Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги, „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: ∙ самообслужване; ∙ движение и придвижване; ∙ промяна и поддържане на позицията на тялото; ∙ изпълнение на ежедневни и домакински дейности; ∙ комуникация. Асистентската подкрепа се предоставя за: ∙ лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; ∙ деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва чрез изготвянето на предварителна оценка на потребностите от социални услуги. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

 

- в сградата на Община Дългопол, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

 

- по телефон: 0517/22185/вътрешен 69/;

 

- по електронна поща ipa@dalgopol.org или is-office@dalgopol.org

 

След извършен подбор, първоначално ще бъдат включени 48 лица /кандидат-потребители/, а останалите кандидати ще бъдат включени в Регистър на чакащите. Към заявлението се прилагат следните документи 1. Документ за самоличност (за справка); 2. Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова, с определена чужда помощ); 3. Копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв); 4. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние; 5. Копие на документ за настойничество/попечителство; 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец Асистентската подкрепа през 2021 г. ще се предоставя почасово в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Лицата, които ще ползват асистентска подкрепа през 2021 г. не заплащат такса. Лицата, които желаят да бъдат назначени като асистенти подават заявление по образец в Общинска администрация Дългопол. Към заявлението се прилагат следните документи: ∙ Документ за самоличност (за справка); ∙ Автобиография; ∙ Копие на документ за завършено образование; ∙ Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. (при наличието на такива); ∙ Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство); ∙ Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец; ∙ Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец; ∙ Декларация от лицето, че не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. За асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица. За повече информация относно социалната услуга може да се свържете на телефон: 0882872230, 051722185/вътрешен 69/ или на място в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ 132. Лица за контакт: Денница Димитрова, GSM: 0882872230