Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
8.Патронажна грижа

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейност.

Приложение 1към заявлението

Почасови социални услуги, предоставяни в домашна среда

І. Предоставя почасови социални услуги и  дейности за лична помощ, в това число  и дейности с медика-социална насоченост;

Помощ за поддържане на лична хигиена

Помощ при обличане, събличане

Помощ при хранене

Помощ при вземане на лекарства

Помощ при рехабилитационни и др. специализирани услуги

Придружаване до детско, учебно, болнично заведение

ІІ. Предоставя почасови социални услуги  и дейности за социална подкрепа и социално включване;

Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него

Придружаване при посещения на кино, театър, изложби и др.

Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция

ІІІ.Предоставя почасови социални услуги и  комунално-битови дейности.

Пазаруване-снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.

Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата

Извършване и/или съдействие за дребни ремонти

Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и др.

Приложение 2 към заявлението

Почасови здравни услуги, предоставяни в домашна среда

І. Предоставя почасови медицински и здравни грижи и  дейности, включващи:

Контрол върху извършването на специален тоалет;

Контрол върху подпомагане на дишането;

Контрол върху подпомагане при хранене и приемане на течности;

Контрол върху подпомагане на отделянето;

Контрол върху подпомагане на движението;

Контрол върху подпомагане при сън и почивка;

Контрол върху подпомагане при обличане и събличане;

Контрол върху подпомагане при избягване на опасности;

Предоперативни и следоперативни грижи;

Измерване,регистрация и оценяване на витални показатели;

Разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия;

Съставяне на план за здравни грижи;

Предпазване,възстановяване,поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите,физическите,социалните,икономическите,културните и етническите им особености;

Организиране,провеждане и контрол на дейностите по дезинфекция,когато това е необходимо.

ІІ. Предоставя почасови медицински и здравни дейности и манипулации,включващи:

Извършване на инжекции-подкожни,мускулни,венозни,вътрекожни;

Извършване на венозна пункция и вземане на кръв;

Извършване на венозна инфузия;

Контрол върху извършването на очистителна клизма;

Поддържане проходимостта на уретрален катетър;

Извършване на септични и асептични превръзки;

Контрол върху извършването на тоалет на външни полови органи;

Извършване на електрокардиография;

Даване на указания на потребителя при необходимост от вземане на материал за микро-биологични изследвания;

Регистриране на лабораторни изследвания, манипулации и здравни грижи;

Водене на отчетна документация-план за здравни грижи,лист за извършени манипулации и дейности.

ІІІ.Предоставя почасови медицински и здравни дейности свързани с промоция на здравето,превенция и профилактика на болестите,включващи:

Промоция,профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;

Оказване на грижи за психичното,физическото и социалното здраве на потребителите;

Извършване на профилактика в областта на хигиената и индивидуалното здраве;

Осъществяване на оценка на здравни потребности и рискови фактори за здравето;

Оказване на психологична помощ на потребителите;

Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

IV.Предоставя дейности по ресоциализация, реадаптация и рехабилитация,включващи:

Извършване на психосоциална рехабилитация на потребители със социално-значими заболявания;

Организиране и провеждане на общо-укрепващи,мобилизационни и закалителни процедури;

Обучение в ползване на помощни средства,приспособления и съоражения за придвижване;

Подпомагане укрепването и адаптирането на потребителите в семейството и социалната среда;

Съдействие за адаптирането на обществото към потребителя.

V.Оказване на спешни и други дейности,включващи:

Участие в дейности при бедствени ситуации;

Извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо- и хипертермия;

Извършване при необходимост на временна имобилизация на крайници и гръбначен стълб,поставяне на шийна яка;

Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарствени продукти;

Осигуряване и поддържане на проходимост на горни дихателни пътища;

Извършване на първична реанимация-непряк сърдечен масаж и изкуствена вентилация;

Поддържане на жизнените функции на потребителя при състояния,застрашаващи живота по време на транспортиране.

VI.Провеждане на обучения в областта на здравните грижи:

Дава насоки на потребителите и техните близки в областта на хигиената,на индивидуалното и общественото здраве;

Обучаване,профилактика и възпитание на потребителя и близките му.