Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Добре дошли

Добре дошли на електронна платформа за социални услуги „Интегриран социален офис“ на община Дългопол.

 

Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Дългопол социални услуги. Община Дългопол се стреми да предостави висококачествено обслужване за своите граждани и ефективен достъп до информация.

 

Създадената електронна платформа е иновативен модел за предоставяне на информация за социални услуги, както и за заявяване им по електронен път.

Новини
Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в...

Прием на документи за заемане на длъжност „Домашен помощник” по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“  по Договор №...

„Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната...

За проекта

Наименование на проекта: „Интегриран социален офис

Процедура: BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд;

 

Бенефициент: Община Дългопол

ПартньориОбщина Озило, Италия;

Обща стойност на проекта:  198 880.00 лв.

Място на изпълнение: Проектът ще се реализира в  Република България, община Дългопол

Период за изпълнение: Проектът ще се реализира за период от 18 месеца

                                           Юли  2019 г. – Декември  2020 г.

Цели : Обща цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Дългопол в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Общата цел на проектното предложение е в съответствие със Специфична цел на Инвестиционен приоритет 11 за насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Общата цел способства за постигане целите на процедурата за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общата цел ще бъде постигната чрез две специфични цели:

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служители в община Дългопол предоставящи социални услуги и заинтерисованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество. Специфичната цел 1 е в съответствие с тематична цел 11 на ОП“РЧР“, която е свързана с ИП11 , а именно „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление”.

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях. Постигането на специфичната цел 2 ще допринесе за постигането на тематична цел 11 на ОП „РЧР“ в частта й относно „осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление“ в областта на предоставянето на социални услуги.

Дейности по проекта:

Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;

Адаптиране и валидиране на социални иновации;

Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;

Дейности по разпространение на постигнатите резултати;

Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги;

Очаквани резултати:   Проектът ще допринесе за постигането на следните резултати:

 1. Повишен капацитета на минимум 70 служителя на общинска администрация Дългопол в областта на социалните иновации;
 2. 10 лица включени в транснационален обмен на практики;
 3. Проучени 5 практики за социални иновации;
 4. Идентифицирани 5 иновативни практики;
 5. Трансферирани 3 иновативни практики;
 6. Създадена 1 иновативна практика;
 7. Създадени 2 работни места за 6 месеца;
 8. Разработена електронна платформа „Integrated social office”;
 9. Изготвен анализи / 1 бр./ на потребностите на целевите групи на проектното предложение;
 10. Изготвена доклад-оценка на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията изготвена оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията;
 11. Разпространение на постигнатите резултати сред минимум 20 организации: български общини и Държавни институции, европейски институции и организации, работещи в социалната област и др.;
 12. Изследвани практики за интегрирани социални услуги и обобщени резултати в Разработен и отпечатан Наръчник „Социални услуги на едно гише“ в тираж от 20 бр. на всеки от езиците български, английски, италиански;
 13. Разширени мрежи за партньорства чрез присъединяване на нови организации, подобрен обмен на информация между организации от държави членки на ЕС.