Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
1.Домашен социален патронаж

„Домашен социален патронаж“ включва доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия.