Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
6.Социален Асистент

„Социален асистент“ поощрява самостоятелността на потребителя, като го насърчава да участва във вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни и позитивните характеристики в ценностната система  на потребителя.