Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Прием на документи за заемане на длъжност „Домашен помощник” по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“  по Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран  по  процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г,Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“  по Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран  по  процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  по  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г,
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
за заемане на длъжност „Домашен помощник” с Код по НКПД: 5322-1002;
Информация за длъжността: Домашните помощници ще предоставят  почасови мобилни социални услуги по домовете на следните категории граждани:
 Лица с трайни увреждания; 
 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
Един домашен помощник ще обгрижва не по – малко от четирима потребители на услугата, за срок от 12 месеца.
Необходими документи:
- Заявление по образец (Може да получите в Център за административно обслужване, гише Интегриран социален офис – гр. Дългопол);
- Копие от документ за самоличност (за справка);
- Автобиография;- Копие от документ за завършено образование;
- Сертификат от завършено обучение по специалността(при наличие на такъв).
Кандидатстване: Документи ще се приемат в периода от 16.03. до 23.03.2021 год., всеки работен ден в Център за административно обслужване, гише Интегриран социален офис при община Дългопол.
Повече информация може да получите на тел. 0885 550113 – координатор по проекта.