Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
„Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
На 12.03.2021г. кметът на община Дългопол Георги Георгиев, подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0051, „Патронажна грижа + в община Дългопол“ по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 138 284.49 лв., от които 117 541.82 лв. осигурява Европейският социален фонд и национално финансиране 20 742.67 лв.. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира от датата на подписване на Административния договор.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 49 потребители от община Дългопол за период от 12 месеца. Предоставянето на интегрирана услуга „патронажна грижа“ ще осигури посещения по домовете на потребителите на домашен помощник за подпомагане в ежедневието у дома и посещения на медицинско лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване до личен лекар за извършване на манипулации.