Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
2.Личен асистент

„Личен асистент“ е в подкрепа на самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности . Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на потребителя.