Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
Новини
Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“
16.03.2021
Прием на заявления за ползване на почасови здравно-социални грижи по проект „Патронажна грижа + в община Дългопол“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0051-C01, финансиран по процедура „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
В рамките на 12 месеца /от 02.04.2021 г./ на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставяни следните услуги в домашна среда:
Социална услуга „Домашен помощник“
Услугата включва: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост); заплащане на битови сметки (със средства на потребителя); административна помощ съдействие за изготвяне на документи; оказване на помощ при придвижване в дома; оказване на помощ при прием на медикаменти; оказване на помощ и съпровождане извън дома; оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти; подпомагане на медицинския специалист при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности па потребителя.
Здравни услуги
Услугата включва: извършване на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни; извършване на венозна пункция и вземане па кръв; извършване на венозна инфузия; поддържане проходимостта на уретрален катетър; извършване на септични и асептични превръзки; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; предпазване, възстановяване, поддържане и подобряване здравето на потребителите при съобразяване с психологическите, физическите, социалните, икономическите, културните и етническите им особености и други. Професионалните дейности се извършват от медицински специалист както самостоятелно, така и по лекарско назначение. Честотата на осъществяването на дейностите се определя от назначението на лекар или по преценка на специалиста.

Услугите ще се предоставят до 2 часа на ден.
Приемът на заявления за ползване на почасови грижи ще започне на 16.03.2021 г. и ще продължи през целия период на изпълнение на проекта, в Център за административно обслужване, гише Интегриран социален офис при община Дългопол.
Необходими документи при кандидатстване за получаване на здравно-социални услуги:
1. Заявление по образец.
2. Документ за самоличност на лицето /за сверяване и се връща/.
3. Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидат-потребителя /ТЕЛК или др. медицински документи за лицата под 65 години/.
Допълнителна информация може да получите в Център за административно обслужване, гише Интегриран социален офис при община Дългопол, както и на следните телефони: 0882872230 и 0885550113.