Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
7.Приеми ме

Приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила може да има и следните цели: - да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие; - превенция на институционализацията на деца и осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; - подготовка на детето за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения; - подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване. Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за детето. Отглеждането в приемно семейство може да предостави добра грижа и посрещане на нуждите на детето само за определен период, но не и постоянна семейна среда, каквато е биологичното или осиновителското семейство.