Потърсете в сайта
Добре дошли

Добре дошли на електронна платформа за социални услуги „Интегриран социален офис“ на община Дългопол.

 

Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Дългопол социални услуги. Община Дългопол се стреми да предостави висококачествено обслужване за своите граждани и ефективен достъп до информация.

 

Създадената електронна платформа е иновативен модел за предоставяне на информация за социални услуги, както и за заявяване им по електронен път.

Новини
Община Дългопол разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
15.04.2020

В рамките на извънредното положение, община Дългопол ще окаже подкрепа на:

 • възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
 • лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 • лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19;
 • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите)

Проектът ще даде възможност минимум 77 потребители от община Дългопол да получат почасова патронажна грижа.

Заявки се приемат на следните телефони: 0889367362 и 0898585552 от 08:00 до 17:00 часа в делнични дни.

 

Общинска администрация Дългопол


Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" през 2020г.
05.04.2020

Във връзка с реализацията на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Дългопол обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

- Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ

- Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България“ са лица, които:

 • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа
 • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Лицата, които се нуждаят от предоставянето на грижи в домашна среда, за да бъдат включени в Програмата трябва да отговарят и на следните условия:

 • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски съвет
 • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество
 • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
 • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях
 • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД
 • не са включени в механизма лична помощ
 • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

От 01.03.2019г. „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ продължава като делегирана от държавата дейност със Заповед №РД 01-0395/18.02.2019г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане с капацитет 20 човека.
05.04.2020

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е форма на почасова подкрепа на деца / пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Мултидисциплинарният екип включва следните квалифицирани специалисти:

-социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, психолог, логопед.

Основни цели на ЦСРИ:

- Създаване на възможности за подобряване качеството на живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги;

- Подкрепа на всеки потребител за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността;

- Насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване;

- Постоянна и качествена грижа на лица и деца и техните семейства.

Предоставяни услуги:

 1. Социално консултиране и социална рехабилитация
 2. Занимателна, поведенческа и личностна трудотерапия
 3. Двигателна рехабилитация
 4. Психотерапевтична работа
 5. Логопедична работа
 6. Организация на свободното време и умения за социално включване

Кой може да потърси подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция?

- Деца и лица с увреждания с определен % инвалидност;

- Възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация;

- Лица и деца с временни физически и психически затруднения, следствие на претърпяна травма.

- За да бъдете потребител на социалната услуга „ЦСРИ“ е необходимо да подадете заявление към Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Провадия в изнесената им приемна в гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ №17.

Работно време: понеделник-петък от 08.00ч. до 18.00ч.; почивка 12.00ч. до 13.00ч.

гр.Дългопол, ул. „ Г.Димитров“ №142

Управител: Дешка Тодорова GSM 0888695006


За проекта

Наименование на проекта: „Интегриран социален офис

Процедура: BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд;

 

Бенефициент: Община Дългопол

ПартньориОбщина Озило, Италия;

Обща стойност на проекта:  198 880.00 лв.

Място на изпълнение: Проектът ще се реализира в  Република България, община Дългопол

Период за изпълнение: Проектът ще се реализира за период от 18 месеца

                                           Юли  2019 г. – Декември  2020 г.

Цели : Обща цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Дългопол в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Общата цел на проектното предложение е в съответствие със Специфична цел на Инвестиционен приоритет 11 за насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Общата цел способства за постигане целите на процедурата за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Общата цел ще бъде постигната чрез две специфични цели:

Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служители в община Дългопол предоставящи социални услуги и заинтерисованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество. Специфичната цел 1 е в съответствие с тематична цел 11 на ОП“РЧР“, която е свързана с ИП11 , а именно „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление”.

Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях. Постигането на специфичната цел 2 ще допринесе за постигането на тематична цел 11 на ОП „РЧР“ в частта й относно „осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление“ в областта на предоставянето на социални услуги.

Дейности по проекта:

Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;

Адаптиране и валидиране на социални иновации;

Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;

Дейности по разпространение на постигнатите резултати;

Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги;

Очаквани резултати:   Проектът ще допринесе за постигането на следните резултати:

 1. Повишен капацитета на минимум 70 служителя на общинска администрация Дългопол в областта на социалните иновации;
 2. 10 лица включени в транснационален обмен на практики;
 3. Проучени 5 практики за социални иновации;
 4. Идентифицирани 5 иновативни практики;
 5. Трансферирани 3 иновативни практики;
 6. Създадена 1 иновативна практика;
 7. Създадени 2 работни места за 6 месеца;
 8. Разработена електронна платформа „Integrated social office”;
 9. Изготвен анализи / 1 бр./ на потребностите на целевите групи на проектното предложение;
 10. Изготвена доклад-оценка на постигнатите резултати по отношение на поставените цели и въздействие от внедряване на иновацията изготвена оценка на устойчивостта с цел определяне потенциала на въздействие на иновацията;
 11. Разпространение на постигнатите резултати сред минимум 20 организации: български общини и Държавни институции, европейски институции и организации, работещи в социалната област и др.;
 12. Изследвани практики за интегрирани социални услуги и обобщени резултати в Разработен и отпечатан Наръчник „Социални услуги на едно гише“ в тираж от 20 бр. на всеки от езиците български, английски, италиански;
 13. Разширени мрежи за партньорства чрез присъединяване на нови организации, подобрен обмен на информация между организации от държави членки на ЕС.